Výpožičný poriadok

Výpožičný poriadok automobilov autopožičovne R.C. SK s.r.o. je súčasťou Zmluvy o prenájme dopravného prostriedku.

I. Predmet záväznej objednávky
1. Nájomcovi bude dodaný typ a výbava vozidla a doplnkových služieb, ako je uvedené v potvrdení rezervácie vystavenej na základe objednávky nájomcu.
2. Ak nieje možné dodať nájomcovi požadované vozidlo, prenajímateľ si vyhradzuje právo dodať nájomcovi vozidlo porovnateľne a to za dohodnutú cenu.
3. Rezervované vozidlo je rezervované max.ešte 2 hodiny po dohodnutej dobe prevzatia.V prípade vážneho dôvodu je možné dohodnúť zmenu času (hodiny) výpožičky. Po uplynutí tejto doby sa rezervácia považuje za zrušenú a nájomca je povinný zaplatiť storno vo výške 20 € .
4. Vozidlo musí byť vrátené v dohodnutom čase a mieste,podľa pracovných hodín.Za oneskorenie vrátenia (o viac než 2 hodiny) je účtovaný ďalší deň výpožičky za každých začatých 24 hodín.
5. Zmluva o prenájme vozidla bude spísaná v pobočke R.C. SK s.r.o. a uhradením platby za prenájom podľa dokladu,vystaveného pri podpísaní zmluvy.
6. Nájomca vozidla musí spĺňať zákonné podmienky pre riadenie motorového vozidla. Vypožičané auto nesmie nájomca použivať k skúšobným alebo športovým účelom.

II. Potvrdenie objednávky/zrušenie objednávky.Platnosť a predlženie platnosti zmluvy o prenájme dopravného prostriedku
1. Potvrdenie uskutočnenej objednávky je nájomcovi zaslané po spracovaní dát na zvolené spojenie pre potvrdenie rezervácie uvedené v objednávke.
2.Predlženie doby platnosti zmluvy o prenájme sa dá meniť výlučne iba vypísaním novej zmluvy o prenájme auta,podpísanim tejto zmluvy prenajimateľom a predplatením nájomného.Vo vynimočných prípadoch je možné telefonicky jeden krát predlžiť dobu prenájmu vozidla na dobu do troch dní od skončenia platnosti zmluvy.                                                                                                                            3. Zmluvné podmienky nie je možné v priebehu prenájmu meniť bez výslovného súhlasu prenajímateľa
4. R.C. SK s.r.o. si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch odstúpiť od potvrdenej objednávky/zmluvy.

III. Doklady potrebné pre uzatvorenie zmluvy
Podnikateľské subjekty: výpis z obchodného registra (živnostenský list), osvedčenie o registrácií DIČ, plná moc štátutárneho zástupcu, občiansky preukaz alebo pas vodiča, vodičský preukaz skupiny B vodiča.
Fyzické osoby: občiansky preukaz, pas, vodičský preukaz skupiny B, kreditná karta.
V prípade, že bolo nájomcovi zaslané z rezervačného oddelenia potvrdenie rezervácie, je potrebné ho predložiť pri uzatváraní zmluvy o nájme vozidla.

IV. Podmienky platených služieb pre všetky vozidla,zodpovednosť nájomcu za pokuty
1. Cesta do zahraničia a neoprávnené použivanie motorového vozidla: S prenajatým vozidlom je možné cestovať do zahraničia.V prípade neoprávneného výjazdu za hranice SR bude nájomcovi zaúčtovaný sankčný poplatok 1000 € (Neoprávneným výjazdom sa rozumie neoprávnené pouzivanie motorového vozidla po uplynutí platnosti zmluvy o prenájme auta (§ 217 Tr. zák.), a následný výjazd za hranice SR). Naviac sa rušia všetky objednané doplnkové služby a budú prevedené prípadné servisné náklady na Váš účet.
2. Ďalší vodič: vozidlo má oprávnenie mať iný (druhý) vodič, ktorý musí predložiť doklady potrebné pre uzatvorenie zmluvy a nájomca ručí za to, že druhý vodič spĺňa zákonné podmienky pre riadenie motorového vozidla. Ak R.C. SK s.r.o. zisti,že vozidlo bolo k riadeniu predané inej osobe a táto služba nebola objednaná, bude zaúčtovaný štandardný poplatok za túto službu + sankčný poplatok 35 €. Naviac sa rušia všetky objednané doplnkové služby a všetky rizika spojené s prípadnou haváriou ponesie klient.
3. Pohonné hmoty: vozidlo je nájomca povinný vrátiť s rovnakým obsahom pohonných hmôt v nádrži, s akým bolo vozidlo prevzaté v okamihu výpožičky. V opačnom prípade je účtovaný sankčný poplatok 27 € za každú ¼ nádrže.
4. Umytie vozidla: vozidlá musia byť vrátené kompletne čisté. Auto je považované za čisté: exteriér-karoséria, puklice a okná nesmú mať viditeľnú špinu (napr. blato, hmyz), interiér – sedadlá, miesto pre nohy, palubná doska atď. musia byť čisté a nepoškodené (napr. bez trhlín, škrabancov, špinavých škvŕn, nesmú ostať odpadky). Pokiaľ sa tak nestane, bude účtovaný sankčný poplatok min.15 €, max. 70 € za umytie podľa cenníka autopožičovne R.C. SK s.r.o., (ofajčený interiér: 50 €, chlpy z domácich zvierat: 30 €)
5. Nájomca je povinný pred použitím motorového vozidla skontrolovať jeho spôsobilosť pre jazdu na pozemných komunikáciach. Taktiež pri porušovaní predpisov cestnej premávky a pri dopustení sa priestupkov spojených s používaním vozidla v čase prenajatia je povinný uhradiť pokutu v plnej výške polícii SR, resp. inému orgánu, ktorý pokutu uložil. V prípade ak orgán činný v priestupkovom konaní od vodiča nebude mať možnosť pokutu vymôcť, nájomca je povinný uhradiť pokutu v plnej výške majiteľovi autopožičovne R.C. SK s.r.o..

V. Zodpovednosť nájomcu za škody
1. Každú škodovú udalosť, teda aj takú, pri ktorej nedôjde k škode na prenajatom vozidle, poškodeniu alebo jeho zničeniu, odcudzeniu vozidla alebo jeho časti, je nájomca povinný ihneď ohlásiť prenajímateľovi a polícii SR. Ďalej je povinný vyplniť formulár “Záznam o dopravnej nehode“ ktorý obdržal spolu s dokladmi k vozidlu, zaistiť súpis všetkých účastníkov, svedkov a iných dotknutých predmetov. Pri nesplnení tejto povinnosti bude prípadný postih poisťovne uplatnený proti nájomcovi.
2. Nájomca je povinný uhradiť všetky náklady spojené s likvidáciou škody, ktorá vznikne na vozidle a jeho príslušenstve alebo v súvislosti s prevádzkou vozidla v období prenájmu,ak prenajímané auto nie je havarijne poistené.
3. Ak je možné náklady na likvidáciu škôd uplatniť u poisťovne, u ktorej je vozidlo poistené, je nájomca povinný zaplatiť spoluúčasť 5% nákladov na likvidáciu škody, min. však 165 € (iba v prípade ak nájomca je vinníkom dopravnej nehody alebo poistnej udalosti)a zaplatiť odťah na prenajímateľom určené miesto. Pri krádeži prenajatého vozidla je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi spoluúčasť 15% z obstarávacej ceny vozidla. Nájomca je ďalej povinný uhradiť prenajímateľovi všetky oprávnené nároky či prípadne zrážky poisťovacieho ústavu.Klient taktiež hradí ušlý zisk po dobu opravy vozidla v prípade ak je vinníkom doprávnej nehody alebo poistnej udalosti.Ak dôjde k dopravnej nehode alebo poistnej udalosti pri ktorej je spoluvina na poškodení motorového vozidla alebo iného majetku- nájomca je povinný doplatiť finančnú čiastku (rozdiel medzi faktúrou za opravu vozidla alebo iného majetku a poistným plnením poisťovne) prenajímateľovi alebo poškodenému,vychadzajúc z vypočtu poisťovne. Ak dopravnú nehodu alebo poistnú udalosť nezapríčinil nájomca – zaplatí iba odťah k najbližšiemu autorizovanému autoservisu,ak to nie je možné uplatniť z asistenčných služieb poisťovne.Prípadne doplatí finančnú čiastku z faktúry za odťah auta odťahovej službe,ktorú poisťovňa nehradí.
4. Nájomca hradí všetky škody, vrátane ušlého zisku po dobu opravy vozidla, ktoré vznikli riadením najatého vozidla pod vplyvom alkoholu, liečiv alebo drog.
5. S prenajatým vozidlom je zakázané navštíviť tieto krajiny: Albánsko a bývalé štáty ZSSR.
6. Za stratu kľúčov účtujeme 300 €.
7. Za stratu dokladov účtujeme 165 €.
8. Nájomca súhlasí s tým, že nájomné či prípadné doúčtovanie je prenajímateľ oprávnený previesť z kreditnej karty nájomcu alebo zaplatenej vratnej kaucie.

VI. Ochrana osobných údajov
Nájomca súhlasí s tým, aby prenajímateľ jeho osobné údaje ukladal za účelom naplnenia zmluvy o prenájme motorového vozidla(zmluva autopožičovne R.C. SK s.r.o.) . Tieto osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám iba vtedy, pokiaľ to prenajímateľ bude považovať za nevyhnutné k odvráteniu alebo k vyhnutiu sa nezákonnému či zákonom postihnuteľného jednania.

V Prešove, 25.5.2018